Krótka historia czasu

Tomasz Nurkiewicz

nurkiewicz@gmail.com | @tnurkiewicz

2013-07-06T11:40:00.000Z

Tomasz Nurkiewicz

nurkiewicz.blogspot.com

Zły dzień Microsoftu


blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2012/03/09/summary-of-windows-azure-service-disruption-on-feb-29th-2012.aspx

Wynik programu?

Java:


Calendar cal = new GregorianCalendar(2012, FEBRUARY, 29, 15, 0);
cal.add(YEAR, 1);
System.out.println(cal.getTime());
          

C#:


DateTime cal = new DateTime(2012, 2, 29, 15, 0, 0).AddYears(1);
Console.WriteLine(cal);
          
 • 28. lutego 2013, 15:00
 • 29. lutego 2013, 15:00
 • 1. marca 2013, 00:00
 • 1. marca 2013, 15:00
 • IllegalArgumentException

True story

“[...] zgodnie z Regulaminem [...] odsetki nalicza się za faktyczną liczbę dni pozostawania środków na koncie [...] z tym, że przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

Rok 2012 liczy 366 dni, dlatego też
odsetki za dzień 29 lutego nie naliczają się.

Z serdecznymi pozdrowieniami, [pewien] Bank

samcik.blox.pl/2012/03/Dzien-ktorego-nie-ma-Sprawdz-co-bank-wykreslil.html

Zła sekunda Linuksa


www.greenprophet.com/2012/07/leap-second-bug-consumes-megawatts-of-electricity/

Sekundy przestępne


en.wikipedia.org/wiki/Leap_second

Inne błędy

 • Problem roku 2000 (Y2K)
 • Problem roku 2011 (Taiwan)
 • Problem roku 2038 (Integer.MAX_VALUE)
 • Problem roku 2042 (IBM S/370)
 • Problem roku 2107 (MS-DOS FAT)
 • Problem 9. września '99 (9/9/99)

en.wikipedia.org/wiki/Time_formatting_and_storage_bugs

Zrozumieć domenę problemu

...każdego

Reprezentacja czasu


www.edali.org/persistence-of-memory.jsp
 • Ilość sekund od arbitralnego momentu
 • System kalendarzowy

Oś czasu

Czas "0"?

Data
Wykorzystywana w
0. stycznia 0 MATLAB
1. stycznia 0 Symbian, Turbo DB
1. stycznia 1 Microsoft .NET, Go
1. stycznia 1601 NTFS, COBOL, Win32/Win64
1. stycznia 1753 Microsoft SQL Server
31. grudnia 1840 MUMPS
17. listopada 1858 VMS, United States Naval Observatory, DVB SI, astronomia
30. grudnia 1899 Microsoft COM DATE, Object Pascal
0. stycznia 1900 Microsoft Excel, Lotus 1-2-3
1. stycznia 1900 NTP, IBM CICS, Mathematica, RISC OS, Common Lisp
1. stycznia 1904 LabVIEW, Mac OS 9, Palm OS, MP4
1. stycznia 1950 SEGA Dreamcast
Data
Wykorzystywana w
1. stycznia 1960 S-Plus, SAS
31. grudnia 1967 Pick OS
1. stycznia 1970 Linux, Mac OS X, C, Java, JavaScript,
Perl, PHP, Python, Tcl, ActionScript
1. stycznia 1978 AmigaOS
1. stycznia 1980 DOS, OS/2, FAT16 I FAT32, VOS
6. stycznia 1980 Qualcomm BREW, GPS
1. stycznia 1981 Acorn NetFS
1. stycznia 1984 CiA® CANopen®
22. sierpnia 1999 Satelita Galileo
1. stycznia 2000 PostgreSQL, AppleSingle, AppleDouble
1. stycznia 2001 Apple Cocoa

en.wikipedia.org/wiki/Epoch_date

java.util.Date

en.wikipedia.org/wiki/Calendar_date:
“A date in a calendar is a reference to a particular day represented within a calendar system. [...] A particular day may be represented by a different date in another calendar”

vs.

docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Date.html:
“The class Date represents a specific instant in time, with millisecond precision.”

Strefy czasowe

java.util.Timezone

Różnica czasu między Warszawą a Sydney?


www.travel.com.hk/region/timezone.htm

Czas letni (Daylight saving time)


en.wikipedia.org/wiki/Daylight_saving_time

Czas letni

Zima → Lato Lato → Zima
en.wikipedia.org/wiki/Daylight_saving_time

...a zatem?


www.travel.com.hk/region/timezone.htm

Reprezentacja


final TimeZone tz = TimeZone.getTimeZone("Europe/Warsaw");
          

ŹLE!


TimeZone.getTimeZone("GMT+01:00");

TimeZone.getTimeZone("Europe/warsaw");
          

Data kalendarzowa

java.util.Calendar

Lata przestępne - ŹLE!


  def leapYear(year: Int): Boolean = 
    year % 4 == 0
            

Lata przestępne - od biedy


  def leapYear(year: Int): Boolean = 
    (year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || 
    (year % 400 == 0)
            

Lata przestępne


  def leapYear(year: Int): Boolean = 
    new GregorianCalendar(year, JANUARY, 1).
      getActualMaximum(DAY_OF_YEAR) > 365
            

Zagadka


Calendar c = Calendar.getInstance();

System.out.println(c.get(Calendar.YEAR));
          

Mamy (gregoriański) rok 2013


$ java ...
2013
          

A tymczasem w Tajlandii...


$ java -Duser.country=TH -Duser.language=th ...
2556
          

...i w Japonii...


$ java -Duser.country=JP -Duser.language=ja -Duser.variant=JP ...
25
          

Lepiej:


Calendar c = new GregorianCalendar();
          

Jeszcze lepiej:


Calendar c = new GregorianCalendar(timeZone);
          

Na wszelki wypadek...


Calendar c = new GregorianCalendar(timeZone, locale);
          

Date czy Calendar?

 • "...po innym zdarzeniu"
 • "...w ciągu 10 sekund"
 • "...w ciągu godziny"
 • "...w ciągu 24 godzin"
 • "...w ciągu jednego dnia"
 • "...w 2013 roku"
 • "...po 17:00"
 • "...w piątek"

Praktyka

Joda Time


final DateTime yearLater = new DateTime(2012, 2, 29, 15, 0).plusYears(1);
						
joda-time.sourceforge.net

Joda Time w JAX-WS


import org.joda.time.DateTime;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class XsdJodaTimeConverter {
  public static DateTime unmarshal(String dateTime) {
    final long millis = DatatypeConverter.
        parseDate(dateTime).
        getTimeInMillis();
    return new DateTime(millis);
  }

  public static String marshal(DateTime calendar) {
    return DatatypeConverter.printDate(
        calendar.toGregorianCalendar()
    );
  }
}
          

JAX-WS: plik .xjb


<bindings version="1.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jaxb" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <globalBindings>
    <javaType xmlType="xs:dateTime"
         name="org.joda.time.DateTime"
         parseMethod="XsdJodaTimeConverter.unmarshal"
         printMethod="XsdJodaTimeConverter.marshal"/>
  </globalBindings>
</bindings>
					

Joda Time w JPA 2.1


import org.joda.time.Instant;
import javax.persistence.AttributeConverter;
import javax.persistence.Converter;
import java.util.Date;

@Converter(autoApply = true)
public class JodaTimeConverter implements AttributeConverter<Instant, Date> {

  @Override
  public Date convertToDatabaseColumn(Instant attr) {
    return attr != null? attr.toDate(): null;
  }

  @Override
  public Instant convertToEntityAttribute(Date dbData) {
    return dbData != null? new Instant(dbData): null;
  }
}
						

Testowanie - narzędzia

 • Kontrolowane źródło czasu (fake system clock)
 • "Egzotyczna" domyślna strefa czasowa
 • Nie śpij! (Thread.sleep()), Awaitility
 • ScalaCheck

Testowanie - przypadki

 • Początek/koniec miesiąca/roku
 • Dni powszednie i weekendy
 • 29 lutego
 • Strefy czasowe, czas letni

ScalaCheck i ScalaTest


implicit override val generatorDrivenConfig = 
	PropertyCheckConfig(minSuccessful = 10000, workers = 4)

test("any date +1 year and -1 year should yield same date back") {
  check { 
    random: Date => {
      val plusMinusYear = new GregorianCalendar
      plusMinusYear.setTime(random)
      plusMinusYear.add(YEAR, 1)
      plusMinusYear.add(YEAR, -1)
      random == plusMinusYear.getTime
    }
  }
}
          

Negatywny rezultat


Falsified after 2665 passed tests:
  arg0 = Mon Feb 29 03:21:22 CET 73843340
          

Zdarzenia w przyszłości

Quartz scheduler


newTrigger() 
  .startAt(futureDate(1, YEAR))
  .build();
          
quartz-scheduler.org/documentation/quartz-2.1.x/tutorials/tutorial-lesson-05

JMS z opóźnieniem


MessageProducer producer = session.createProducer(destination);
TextMessage message   = session.createTextMessage("...hello, delayed!");
message.setLongProperty(ScheduledMessage.AMQ_SCHEDULED_DELAY, oneYearMillis);
producer.send(message);
          
http://activemq.apache.org/delay-and-schedule-message-delivery.html

Bonus / Computus


(defn easter [year]
 (let [
  a    (mod year 19)
  b    (Math/floor (/ year 100))
  c    (mod year 100)
  d    (Math/floor (/ b 4))
  e    (mod b 4)
  f    (Math/floor (/ (+ b 8) 25))
  g    (Math/floor (/ (inc (- b f)) 3))
  h    (mod (+ (- (+ (* 19 a) b) d g) 15) 30)
  i    (Math/floor (/ c 4))
  k    (mod c 4)
  L    (mod (- (+ 32 (* 2 e) (* 2 i)) h k) 7)
  m    (Math/floor (/ (+ a (* 11 h) (* 22 L)) 451))
  n    (- (+ h L 114) (* 7 m))
  month  (dec (Math/floor (/ n 31)))
  day   (inc (mod n 31))]
      (java.util.GregorianCalendar. year month day)))
          
en.wikipedia.org/wiki/Computus

Bugi, więcej bugów...

 1. "Due to the lack of [time] synchronization [...] a car bomb went off [...] one hour earlier than expected" (catless.ncl.ac.uk/Risks/20.58.html#subj12)
 2. "F-22 Raptors [...] experienced multiple computer crashes coincident with their crossing of [...] the International Date Line" (en.wikipedia.org/wiki/List_of_software_bugs)
 3. "Damage to a German steel facility occurred during a DST transition" (en.wikipedia.org/wiki/Daylight_Savings_Time)
 4. www.wired.com/wiredenterprise/2012/07/leap-second-bug-wreaks-havoc-with-java-linux
 5. www.theregister.co.uk/2012/07/02/leap_second_crashes_airlines
 6. Niesłuszne posądzenie o defraudację i kradzież (www.cs.tau.ac.il/~nachumd/horror.html - [37])
 7. Katalog kilkuset błędów, stan na rok 2000 (!) (www.csl.sri.com/users/neumann/cal.html)

Przydatne i ciekawe

 1. www.timeanddate.com - wszystko o czasie
 2. www.epochconverter.com - czas uniksowy
 3. www.odi.ch/prog/design/datetime.php - kanwa tej prezentacji
 4. tycho.usno.navy.mil/systime.html - definicje TAI, UT, UTC...
 5. www.bbc.co.uk/news/world-asia-16351377 - Samoa and Tokelau skip a day for dateline change

Dziękuję za poświęcony... czas!


nurkiewicz@gmail.com
Twitter: @tnurkiewicz

nurkiewicz.github.io/talks/confitura2013